ဒုကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စုိး၀င္း Hte Hpung Ni KTCS De Sa Du

October 12, 1:30pm aten daram hta Myen Asuya ဒုကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စုိး၀င္း hte Jinghpaw Mung a Hpaji Masa hte Shinggyim Masa Hkringmang Bawk Ja yan woi awn ai hpung ni kaw nna Myitkyina, Jinghpaw Wunpawng Chyum Dakkasu de sa du ai lam na chye lu ai.

ဒုကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စုိး၀င္း hte Jinghpaw Mung a Hpaji Masa hte Shinggyim Masa Hkringmang Bawk Ja yan kaw nna Dakkasu jawng Sr/n ni hte hkrum shaga nhtawm Myen gunhpraw sen 30 karum jaw nna bai n htang wa sai lam Jawngma langai tsun dan ai.