Danai D.K.Ts Ni Jak Li Hkap Rim Zing

March shata 8 ya shana, Ba (2) ginra, Awng Lawt mare kawn Danai de yu wa ai Awng Lawt mare na Slg. Nhkai La Ja a jak li (1) hte Danai na Slg. Aye Mann a Jak li (1) hpe Seng Tawng hkauna pa lawu jak li daru kaw Danai (D.K.Ts) dap ni kawn rim zing tawn ai lam na chye lu ai.

 

Man Dung grup yin TNLA dap ni hte RCSS/SSA dap ni gasat poi byin ai majaw Pan Kut, Na Ti, Pan Saw, Man Wa hte Mai Hwi mare na mung shawa (400) jan gaw March shata 12 ya shani Man Tsan de hpyen koi yen nga ai lam buga masha ni shana wa ai.