Tatma (33) kata na hpyen hpung ni hte gasat gala matut byin nga

Hugawng ginwang, Kahpan hka maga de lai wa sai bat hpang langai ya shani shamu shamawt shang wa ai Myen hpyendap na hpyen hpung ni hpe May shata 10 ya 6:45 am ten daram hta Dap Ba (2) npu na hpyen hpung ni hkan gap ai kawn gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

Matut nna, Dap Ba (7) ginra, Sati Chyaw kawn Lagwi maga lai shang wa ai Tatma (33) kata na hpyenla n-gun (100) daram hpe Dung (33) hpyen hpung ni kawn May shata 9 ya 7:10 pm ten hkap gap ai hta Myen dap ni kawn 60 mm (5) lang bai nhtang gap bun ai lam chye lu ai.

Bai nna, Hpakant ginwang, Dap Dung (6) a Woi Maw post hte Nam Sai Zup shara (2) kaw May shata 10 ya 4:05 pm ten daram hta Myen dap ni htu shadut lung wa ai hpe Dung (6) hpyen hpung ni hkap shingla gasat ai kawn gasat poi byin ai lam na lu ai.