Wara Zup mare masha (4) hpe Myen hpyen hpung ni woi mat wa

Hugawng ginwang, Wara Zup kaw du nga ai Myen dap ni kawn May shata 11 ya 9 am daram hta Wara Zup mare na Slg. Labya La hte mying n chye La kasha marai (3) hpe rim woi mat wa ai lam na chye lu ai.

Matut nna, Aung Len kaw du nga ai Myen dap ni kawn May shata 11 ya 11:30 am daram hta Nam Jan, Aung Len, Nam Yung Pa grupyin na mung mare masha ni hpe shaga gahkyin nga ai lam shiga na lu ai.

Leave a Reply

*