Myen hpyen hpung langai Dap Dung (2) hpyen hpung ni hpe wa htim gasat

Mungmyit Sinli ga, Mungji ginwang kata na Hpak Gum Bum hte Man Pying mare lapran kaw KIA Dap Dung (2) hpyen hpung ni shat shadu sha nga ai kaw June 5 ya 12 pm ten daram hta dap mying n chye ai Myen hpyen hpung n-gun (50) jan gale pru wa ai majaw gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

Matut nna, Dap Ba (7) ginra, Lagwi kaw nga ai Hk.L.Y (141) dap ni kawn June 4 ya 5:30 pm daram hta Dap Dung (33) H.Q maga de 60 mm ngu maram lu ai sinat kaba (2) lang gap bun ai lam shawnglam shiga na lu ai.