KIA hte myen hpyendap ni majan matut byin

  KIA masat (2) Dapba npu na masat (5) Dapdung ni hte Myen Hpyen Dap Hk.L.Y 141 ni 23 August 2011 ya shana maga hkying 5 ten daram kaw nna Shwegu ginwang, Pangdang mare hta majan byin nga ai lam chye lu ga ai. Ndai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y 141 gaw laiwa sai 2010 ning […]

Theology of Warfare

Malihku (KICA) Aug 24, 2011 Tsawra hkungga ai, amyu sha ni a ningbaw ningla, magam gun kaji kaba, mungchying shawa yawng hpe majan byin ra ai Karai Masa a npawt nhpang tsun shana let, n-gun jaw mayu nngai. Abraham hpe Karai Kasang hku nna, lamu ga (Hkanan Mung) madu la na matu tsun ai shaloi, […]

Theology of Warfare

Tsawra hkungga ai, amyu sha ni a ningbaw ningla, magam gun kaji kaba, mungchying shawa yawng hpe majan byin ra ai Karai Masa a npawt nhpang tsun shana let, n-gun jaw mayu nngai. Abraham hpe Karai Kasang hku nna, lamu ga (Hkanan Mung) madu la na matu tsun ai shaloi, dai Hkanna Mungdan e shanu […]